Identiteit

Als reformatorische school is de Bijbel de grondslag voor onze identiteit. Naar onze overtuiging is de Bijbel het onfeilbare Woord van God, zoals dit kernachtig is beschreven in de Drie Formulieren van Enigheid. Gods Woord is de Bron waaruit we werken en onze leerlingen onderwijs geven.

We zien het als ons doel om samen met gezin en kerk bij te dragen aan de vorming van leerlingen, tot eer van God, zodat ze met de gaven die ze van de Heere hebben ontvangen, een plek in kerk en samenleving kunnen innemen. Daarbij is leren meer dan rekenen en taal. Het is de vorming van de hele mens, die er zijn mag met zijn beperkingen en mogelijkheden. We zien het verder als doel om leerlingen tot Christus te brengen, waarbij we willen aansluiten bij de mogelijkheden van onze leerlingen. In de Bijbel wordt het als volgt verwoord: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs." (Spreuken 22 : 6a).

De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen bij te brengen en te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen afkomt. Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs, op het dagverblijf of op de werkplek hun weg kunnen vinden.
Hoe dit alles concreet een plaats krijgt in onze school en in ons onderwijs, leest u bij 'Visie en missie'.
© 2024 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring