logo Samuelschool

Identiteit

Als reformatorische school is de Bijbel de grondslag van onze identiteit. Naar onze overtuiging is de Bijbel het onfeilbare Woord van God, zoals dit kernachtig is beschreven in de Drie Formuleren van Enigheid. Gods Woord is de Bron waaruit we werken en onze leerlingen onderwijs geven.

We leren de leerlingen eerbied voor God, respect voor de naaste en zorg voor onze omgeving. In de praktijk betekent dit dat we niet vloeken, niet schelden en zorgvuldig omgaan met spullen van onszelf en anderen.

De keuzes die wij als school maken, willen we laten aansluiten bij onze identiteit. Zo richten we ons als school op de volgende zaken:
  • Het doorvertalen van onze identiteit in ons onderwijs.
  • Het onderwijs van de school zo gestalte geven dat de leerlingen in hun ontwikkeling gestimuleerd worden.
  • Het onderwijs zo inrichten dat onze onderwijskundige kwaliteit stijgt.
  • Als volwassenen zijn we binnen ons onderwijs voorbeeldfiguren voor onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers ons steunen in het uitdragen van onze overtuiging en de grondslag onderschrijven of respecteren.

Bij het invulling geven aan onze identiteit hebben we te maken met een spanningsveld. We willen een Bijbelse invulling geven aan ons onderwijs, maar hebben tegelijkertijd te maken met de heersende maatschappelijke eisen. Hiermee hebben we rekening te houden.

Onze grondslag doortrekt ons zijn, onze levensbeschouwing en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. Binnen de veilige schoolomgeving proberen we de leerlingen Bijbelse normen en waarden bij te brengen. Deze normen en waarden nemen de leerlingen mee bij hun staan in de maatschappij. Onderwijskundig heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze op hun plek in de maatschappij (bijvoorbeeld werkplaats of dagverblijf) hun weg kunnen vinden.

Hoe onze identiteit verder tot uitdrukking komt leest u bij 'Visie en missie'.
© 2022 SamuĂ«lschool  - Disclaimer - Privacyverklaring