logo Samuelschool

Visie en missie

"Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs." (Spreuken 22 : 6a)

Bij het beschrijven van onze visie is Gods Woord ons enige richtsnoer. In Zijn Woord zegt de Heere ons hoe het leven van Zijn schepselen werkelijk is en hoe het zou moeten zijn. God schiep de mens ‘goed en naar Zijn evenbeeld’. Ook leren we dat de eerste mensen de band met God verbroken hebben, hierdoor is de schuld gekomen over alle mensen. Ondanks ons aller schuld heeft God zelf ons een weg ter verlossing gegeven. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (Johannes 3:16). Noodzakelijk is dus het geloof in Hem. De Heilige Geest kan dit in ons hart werken. Op kinderlijke wijze moet met onze kinderen gesproken worden over die noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de vernieuwing van het hart.
De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoort op elkaar afgestemd te zijn. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven of te respecteren.

De visie en missie van ons onderwijs komen in de dagelijkse praktijk van het schoolleven tot uitdrukking. We geven hiervan een aantal voorbeelden:
  • Elke dag volgt na het zingen en bidden de Bijbelles.
  • We gebruiken de Bijbel in de Statenvertaling (met uitleg).
  • In de groepen worden psalmverzen uit de berijming van 1773 geleerd.
  • We willen ook op school de kinderen voorhouden dat ze alle eer, liefde en trouw verschuldigd zijn in de relaties waarin ze staan. Het team bezint zich regelmatig op verschillende onderwerpen ten aanzien van het pedagogisch klimaat op onze school. Hier wordt ook aandacht aan besteed tijdens de lessen sociale vaardigheden. Dit alles met de bedoeling om een goed werk- en leefklimaat te scheppen voor alle leerlingen.
  • Viering van de christelijke feestdagen
  • De Bijbel leert ons zorg te dragen voor de naaste in nood. We vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren iets af te staan van onze overvloed voor anderen die in nood verkeren. Elke maandag halen we daarom geld op voor de zending. Om dezelfde reden wordt er één keer per twee jaar een financiële actie gevoerd voor een goed doel.
  • Iedere leerling heeft zijn eigen talenten. In het onderwijs staat het welbevinden van de leerling voorop. Iedere leerling mag er zijn.
  • De identiteit van onze school is ook van invloed op de keuze van leer- en hulpmiddelen. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op methoden en plaatjes in boeken. Op school wordt gebruik gemaakt van diverse moderne media ter ondersteuning van onderwijskundige en educatieve doelen.
Blijvende bezinning op uitgangspunten, doel en de uitwerking hiervan in de dagelijkse praktijk is nodig. We dienen ons altijd te realiseren dat de Bijbel en een persoonlijke relatie met de God ons de weg wijzen in het leven en werken van iedere dag.
Klariska Kleijer
Directeur
© 2022 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring