Visie en missie

In Gods Woord lezen we hoe God de mens schiep: goed en naar Zijn evenbeeld. Genesis 1:31a: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed." Door de zondeval is dit veranderd, daardoor verloren we de mogelijkheid om God en onze naaste op een volmaakte manier lief te hebben. Herstel van de gebroken relatie met God en redding van Zijn oordeel is alleen mogelijk door een persoonlijk geloof in Gods Zoon: Jezus Christus. We stimuleren onze leerlingen om door Bijbellezen en gebed Christus te zoeken, omdat Hij alleen de Weg, de Waarheid en het Leven is.

De visie en missie van ons onderwijs komen in de dagelijkse praktijk van het schoolleven tot uitdrukking. We geven hiervan een aantal voorbeelden:
  • Elke dag volgt na het zingen en bidden de Bijbel-les. Daarin staat de vertelling centraal. Wanneer de kinderen zelf kunnen lezen, wordt ook het Bijbellezen geoefend. We gebruiken de Bijbel in de Statenvertaling. In de groepen worden psalmverzen uit de berijming van 1773 en Bijbelse liederen geleerd, besproken en gezongen.
  • De Tien Geboden en de samenvatting ervan, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, vormen de basis van een goed werk- en leefklimaat dat wij op onze school nastreven.
  • We proberen onze leerlingen een levenshouding en bijbehorend gedrag bij te brengen, die overeenstemmen met de normen en waarden in Gods Woord. We doen dit door met de leerlingen over de Heere en Zijn Woord te spreken en voorbeelden te geven.
  • Viering van de christelijke feestdagen: deze dagen en hun betekenis krijgen op school ruime aandacht. Daarbij worden passende psalmen en geestelijke liederen gezongen. Jaarlijks wordt een gezamenlijke bijeenkomst met ouders en belangstellenden gehouden rondom één van de heilsfeiten. Het ene jaar vindt de viering op school plaats in de eigen groep van uw kind, het andere jaar wordt een viering in de kerk gehouden.
Als school vinden we een blijvende bezinning op onze missie en visie belangrijk en de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk. Het is onze diepste wens dat God Zijn Koninkrijk bouwt en uitbreidt op onze school en dat Hij wil wonen en werken in de harten van de kinderen.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring